Zelená univerzita

Zelená univerzita – v budoucnu běžný jev?Zelená univerzita, tak se nazývá nový, slibně se rozvíjející, projekt Akademického centra studentských aktivit (dále ACSA). Za projektem stojí iniciativa studentů se zkušenostmi s působením v akademické samosprávě a studentských organizacích, kteří se domnívají, že právě na vysokých školách by mělo být naprostou samozřejmostí důsledně a efektivně třídit odpad, šetřit energiemi i materiály, podporovat recyklaci odpadů a alternativní způsoby dopravy. Cíl projektu tedy není skromný: snížit ekologickou stopu českých vysokých škol. Členové projektového týmu si přejí, aby nejvyšší centra vzdělanosti v České republice využívala přírodní zdroje racionálně a byla společnosti vzorem hodným následování i díky svému vztahu k životnímu prostředí. Spotřeba energie a papíru i efektivita odpadového hospodářství má každý rok nemalý vliv na provozní náklady vysokých škol. Ty je jistě možné snížit…

Důvody vzniku projektu a jeho cíle

Během posledních patnácti let ušly české vysoké školy velký kus cesty. V mnoha oblastech se mohou směle srovnávat s vyspělými státy Evropy. Při návštěvě Rakouska, Německa a Skandinávie je však dobře patrné, že nejen vysoké školy, ale celá česká společnost zaostává v jedné oblasti — environmentálním managementu.

Především ve Skandinávii je naprosto samozřejmé chovat se ke svému životnímu prostředí odpovědně. Třídění odpadu, podpora cyklistiky a šetrné nakládání s energiemi i papírem jsou běžnou součástí managementu akademické sféry.

Začlenění základních návyků environmentálně šetrného chování do života studentů vysokých škol může značně ovlivnit vývoj celé společnosti. Absolventi vysokých škol rozhodují o směřování mnoha firem i institucí a pokud budou pokládat za standardní brát ohledy na životní prostředí, budou takové chování přenášet na své zaměstnance a kolegy. Tento předpoklad potvrzuje i Státní politika životního prostředí České republiky, která akademickou obec identifikuje jako jednu z klíčových skupin pro Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR.

V České republice existuje od roku 2001 projekt Ekoškola, který se věnuje zavádění environmentálně šetrných opatření na základních a středních školách. Zatím tu však chybí podobný projekt zaměřený na vysoké školy. Tuto skutečnost chce ACSA změnit!

V roce 2005 byl ustaven pětičlenný tým, který začal shromažďovat informace vztahující se k této problematice a stanovil strategii dosažení cílů a základní harmonogram. Loni došlo především ke shromažďování dostupných materiálů, kontaktování osob, které se o projekt zajímají, a byl stanoven postup pro první etapu projektu, jejímž cílem je prosadit v rámci českého vysokého školství vybraná opatření (separace odpadu, šetrné hospodaření s energií, šetrné nakládání s papírem, podpora alternativní dopravy). V rámci projektu „Studenti pro životní prostředí“ byla vytvořena informační brožura a leták, jehož distribuci zajišťujeme.

Důležitým předpokladem pro realizaci environmentálně šetrných opatření je samozřejmě jejich ekonomický dopad na konkrétní vysokou školu.
Moderní systém odpadového hospodářství může přinést úspory jak snižováním množství vznikajícího odpadu, tak díky tomu, že vytříděný odpad nemusí být draze skládkován či spalován, ale může být využit jako cenná surovina pro další výrobu.

V oblasti úspor energií je při kvalifikované analýze nákladů před a po provedení opatření možné důvodně předpokládat pozitivní vliv na ekonomiku provozu vysokých škol.

Snížení spotřeby papíru povede k úsporám při jeho nákupu a využívání cyklistiky či MHD vede ke zdravému životnímu stylu a snižování nákladů pro přepravované osoby.

Odborníci a studenti jako motor projektu

Projekt, jehož cílem je pomáhat vedení vysokých škol, není možné realizovat bez patřičného expertního zázemí a zkušeností. Expertní skupina složená jak ze zástupců českých vysokých škol, tak z odborníků, vytvoří v průběhu roku 2007 podklady potřebné pro další práci na vysokých školách. Tyto materiály pak budou odzkoušeny a doladěny na základě zkušeností s jejich využitím na pilotních vysokých školách.

Lze předpokládat, že v druhé polovině roku 2008 bude možné projekt rozšířit na ostatní vysoké školy.

Pro úspěšné prosazení šetrných opatření je nezbytné zapojit širší akademickou obec, patřičně s ní komunikovat a prezentovat jí cíle a výsledky projektu.
Za tímto účelem je postupně iniciován vznik „akčních týmů“ složených především ze studentů. Vítaná bude též účast akademických pracovníků a zástupců vedení. Jejich spolupráce může prospět vzájemnému partnerství a důvěře.
Díky tomu, že ACSA se studenty denně pracuje, disponuje kontakty na aktivní studenty všech veřejných vysokých škol, z nichž řada je motivována k práci na snižování environmentální zátěže své vysoké školy. Těmto studentům chceme poskytnout především informace a zkušenosti k tomu, aby mohli své představy prosadit.

Závěr

Spojením zkušeností a znalostí expertů, nadšení a energie studentů, rozvážnosti a moudrosti akademických pracovníků a v neposlední řadě podpory vedení by bylo možné vytvořit podmínky pro to, aby české vysoké školství pomohlo k omezení nadměrného čerpání přírodních zdrojů naší společností. A to nejen přímým snížením ekologické stopy vysoké školy, ale především environmentální výchovou nastupující generace absolventů  vysokých škol.
Zapojením studentů do projektu je též možné prohloubit jejich zájem o věci veřejné, posílit jejich víru v to, že osobní iniciativou lze něco změnit a umožnit jim získání cenných praktických zkušeností při realizaci projektu na jejich Alma Mater.
——————————————-
Chcete se o projektu Zelená univerzita dozvědět více? Chcete s námi spolupracovat? Chcete na Vaší fakultě zavést nebo zlepšit ekologická opatření? Kontaktujte manažera projektu Ing. Pavla Obrdlíka! A to na:
obrdlik@acsa.vutbr.cz,
+420 541 145 253
 Nejčerstvější informace o projektu naleznete na www.acsa.vutbr.cz/zuni.