Vysoké učení technické v Brně v projektu Na6

Vysoké učení technické v Brně (dále VUT v Brně) bylo jednou z 30 českých vysokých škol, které se zapojily do celostátního projektu „Národní dotazníkové šetření studentů“ (dále Na6). Tento projekt, který podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, realizovalo v předchozím akademickém roce (2006/2007) Akademické centrum studentských aktivit (dále ACSA).

Díky 14 212 vysbíraným papírovým dotazníkům se z tohoto šetření stal dosud největší projekt, jaký byl v oblasti studentského hodnocení kvality uskutečněn. Čeho se tedy šetření konkrétně týkalo? Studenti, jejichž přednášky byly v předešlém akademickém roce navštíveny našimi spolupracovníky, mohli ve 32 otázkách sdělit svůj názor na studovanou vysokou školu. Otázky v dotazníku jsme rozdělili do pěti kategorií: kvalita studia na VŠ, poradenství a atmosféra na VŠ, prostředí a služby na VŠ, studentské organizace, finanční podmínky studia na VŠ. Ze všech otázek z dotazníku byl rovněž vypočten tzv. index celkové spokojenosti, který vyjadřoval celkový názor studenta na svou Alma Mater. Nakonec studenti dostali možnost napsat svůj konkrétní (pozitivní i negativní) názor na svou školu.

Do projektu se díky podpoře vedení VUT v Brně zapojilo všech osm fakult. Celkem na ní naši spolupracovníci, studenti VUT v Brně, vysbírali 994 relevantních dotazníků. Mezi respondenty bylo 720 mužů a 274 žen, nejčastěji studujících druhým rokem. A jak si vedou jednotlivé fakulty v porovnání s výsledky z celé České republiky?

 

ČR

VUT
FAST
FSI
FEKT
FIT
FCH
FA
FVU
FP
Kvalita studia na VŠ
3,96 3,98 4,01 3,99 4,29 4,11 4,15 3,57 3,87 3,66
Poradenství a atmosféra na VŠ
3,94 4,01 3,71 3,95 4,16 4,19 4,08 4,02 4,22 4,04
Prostředí a služby na VŠ
3,81 4,22 4,17 4,23 4,55 4,47 4,24 3,86 3,97 3,98
Studentské organizace na VŠ
3,33 3,35 3,15 3,04 3,53 3,72 3,62 3,21 4,12 3,26
Finanční podmínky studia na VŠ
3,99 3,88 3,98 3,83 3,64 3,99 4,13 3,65 4,45 3,85
Celkové hodnocení VŠ
3,88
4,01
3,93
3,97
4,22
4,20
4,13
3,75
4,06
3,83

Pozn.: Obecně platí, čím vyšší číslo, tím lepší výsledek (škála 1– 6). Dá se vlastně říci, že do hodnoty 3,5 jsou studenti nespokojeni, nad hodnotu 3,5 spokojeni.

Z tabulky vidíme, že naše vysoká škola byla studenty ohodnocena velmi dobře. Mezi její největší pozitiva patří prostředí a služby (sem byly zahrnuty služby kolejí, menz, knihovny, materiály pro studium, počítačové učebny), naopak nejhůře, stejně jako v celé republice, byly hodnoceny studentské organizace, resp. povědomí studentů o existenci a činnosti studentských senátů a jiných organizací.

Perličky z VUT v Brně – studenti prohlašují, že:

-          nejlepší studijní oddělení se nachází na Fakultě podnikatelské a Fakultě architektury

-          nekvalitnější výuka cizích jazyků probíhá na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií

-          nejraději studují na Fakultě stavební a Fakultě výtvarných umění

-          nejvíce prakticky zaměřených předmětů se vyučuje na Fakultě chemické

-          nejvíce možností, jak se zapojit do výzkumných činností, mají na Fakultě informačních technologií

-          nejlepší logickou návaznost mají předměty na Fakultě strojního inženýrství

Podrobné výsledky jednotlivých fakult, celé vysoké školy i celorepublikové výsledky obdržel na začátku listopadu rektor VUT v Brně, prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA. Věříme, že s výsledky projektu bude dále pracováno, že pomůže vyzvednout silné stránky a odhalit a odstranit slabší články jednotlivých institucí…