Úvod SKAS

Studentská komora Akademického senátu Vysokého učení technického v BrněAkademický senát veřejné vysoké školy je zřizován ze zákona o Vysokých školách (č. 111/1998 Sb., §8 a §9). Akademický senát veřejné vysoké školy je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem.

AS VUT je tvořen dvěma komorami – komorou akademických pracovníků a studentskou komorou. Akademická obec každé fakulty má právo být zastoupena dvěma akademickými pracovníky a jedním studentem, tj. 16 akademických pracovníků a 8 studentů. 
Funkční období AS VUT je nejvýš tříleté. Předseda AS VUT je volen z řad akademických pracovníků. Předsedové obou komor jsou voleni příslušnými komorami. Předsedové komor jsou zároveň místopředsedové AS VUT.

Předseda SK (dle Volebního a jednacího řádu AS VUT) zejména:
a) připravuje, svolává a řídí zasedání SK,
b) prezentuje usnesení SK na zasedáních AS VUT a směrem k ostatním orgánům AS VUT,
c) spolupodepisuje zápisy ze zasedání AS VUT,
d) reprezentuje SK AS VUT navenek.

SK AS VUT tvoří dvě základní pracovní skupiny – SaK (volnočasové aktivity) a KaM (koleje a menzy). Do každé z těchto komisí jsou jmenováni studenti z jednotlivých fakult.
Zástupci v SK AS VUT jsou také delegování do každé komise, kterou tvoří AS VUT, tj. komise: legislativní, pedagogická, ekonomická, knihovnická, stavební, rada pro informační systémy, Dozorčí rada Kolejí a menz.
Předseda SK AS VUT je řádným členem Kolegia rektora, vedení VUT, zároveň je místopředsedou AS VUT.