Projektový management

Projektový management – způsob, jak efektivně řídit své projekty

České vysoké školy poskytují svým studentům široké spektrum kvalitního odborného vzdělání – studenti jsou velmi dobře teoreticky vybaveni, jejich odborné a profesní znalosti ve studované oblasti jsou veskrze na vyšší úrovni než znalosti studentů řady zahraničních škol. Nesmírně důležitými oblastmi, ve kterých se však většině českých studentů nedostává znalostí a dovedností, jsou schopnost komunikace a prezentace svých myšlenek a názorů, schopnost týmové spolupráce a plánování, flexibilita. Jde o nedostatky, které mohou být pokryty znalostí oboru zvaného „projektového řízení“.

Projektové řízení zaujímá v mnoha zemích světa důležitou roli jako efektivní a účinný nástroj např. při plánování a organizaci procesů, řešení krizí a time managementu. V České republice oproti tomu pozice projektového řízení zdaleka neodpovídá nabízeným možnostem. Aplikovatelnost projektového řízení je velmi široká, jeho metody jsou používány nejen v technických oborech (např. v oblasti informačních technologií či stavebnictví), s nimiž je projektové řízení v ČR nejčastěji spojováno, ale i v dalších oblastech. Hraje důležitou roli např. při řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie, při organizování různých sportovních, kulturních či uměleckých akcí atp.

Akademické centrum studentských aktivit (ACSA) si silně uvědomuje důležitost znalostí a dovedností studentů VŠ v oblasti projektového řízení, které zcela jistě budou jako budoucí absolventi v rostoucí konkurenci na pracovním trhu potřebovat. ACSA se tomuto oboru dlouhodobě věnuje, a to hned několika způsoby. Minulý rok spolu s Janáčkovou akademií múzických umění v Brně zahájila tříletý integrovaný projekt „Zavádění projektového řízení na vysoké školy v České republice“(ProVŠe), který si, jak již název napovídá, klade za cíl rozšířit a zkvalitnit výuku projektového řízení na VŠ. V šetření realizovaném na 42 fakultách z různých veřejných VŠ, které bylo součástí první fáze projektu, se mj. zjistilo, že pouze 55 procent fakult má v nabídce předmět, jehož obsahem je projektové řízení. Většinou se jedná o jeden předmět, který je aplikovatelný v praxi a využívá se při něm počítačové podpory. V rámci projektu ProVŠe budou připraveny výukové materiály odpovídající současným trendům, a to jak pro studenty, tak i pro pedagogy (realizace pilotních kurzů pro pedagogy VUT v Brně a JAMU v Brně). Naším cílem je tedy studentům zprostředkovat kvalitní výuku projektového řízení, a tím zvýšit uplatnitelnost absolventů vysokých škol na trhu práce.

A jak se mohou o projektovém řízení dozvědět aktivní studenti VŠ? ACSA pořádá jednou ročně dva typy soustředění, které se touto problematikou přímo zabývají. „Projektové řízení I – Základy“ je zaměřeno na pochopení základních pojmů projektového řízení, používaných metod při plánování projektů nebo týmové práce. Účastníci se dozvědí rovněž o předvídání rizik a řešení krizí. To vše by mělo pomoci lépe a rychleji zvládat úkoly, které se před studenty objevují během jejich práce v akademických senátech či studentských organizacích. Při soustředění „Projektové řízení II – Týmy“ si účastníci hravým způsobem osvojí práci v týmu a zjistí, jaké mají předpoklady pro uplatnění v týmu. To vše pod vedením zkušených lektorů.

Zaměstnanci ACSA přejí všem studentům, pedagogům a zaměstnancům VUT v Brně jen samé úspěšné projekty bez krizí, komunikačních problémů a s nízkým stupněm rizika :-)

Krásné a pohodové prázdniny!!!

————————————————————
Vážení studenti, chcete se vzdělávat i po skončení letního semestru? Na novém kurzu „Ochrana autorských práv v prostředí digitální revoluce“ Vám zkušení lektoři – zástupci Ministerstva kultury ČR, České protipirátské unie, JAMU v Brně, poradí, jak neporušovat cizí autorská práva, chránit ta svoje a mnoho jiného, co Vás jako pořadatele společenských, kulturních a sportovních aktivit zajímá. Seminář se koná již 15. června v Praze.

V krásné přírodě mimo denní shon můžete absolvovat šestidenní soustředění „Projektové řízení I – Základy“, které se uskuteční ve Škrdlovicích u Žďáru nad Sázavou ve dnech 8. až 14. července. Pokud Vás projektové řízení nadchne tak, že budete chtít své znalosti a dovednosti ještě prohloubit, absolvujte soustředění „Projektové řízení II – Týmy“, které se bude konat ve dnech 10. – 14. září v obci Ramzová (Jeseníky). Pozor, kapacita na tyto akce je velmi omezená!!!

Na všech akcích pořádaných ACSA si studenti hradí pouze stravu, resp. ubytování a cestovné!