Proč (se nechat) hodnotit? aneb Kvalitu vysokých škol můžeme zlepšovat společně

Poslední dva listopadové dny patřily na rektorátu VUT v Brně sedmému ročníku celostátní studentské konference „Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách“.  Na akci, kterou pořádalo Akademické centrum studentských aktivit (dále ACSA), přijelo rekordních 167 účastníků z řad studentstva, pedagogů a vedení vysokých škol (dále VŠ) z celkem 23 českých VŠ, ale i zástupci Studentské komory Rady vysokých škol, MŠMT ČR a Centra pro studium vysokého školství. Všichni tito lidé cítili potřebu společně rokovat nad tématem konference – studentským hodnocením kvality (dále SHK).Program konference byl tradičně rozdělen na dva dny.  Účastníci akce se ve čtvrtek dozvěděli, co je to vůbec kvalita VŠ, jak je organizováno SHK na třech různých VŠ, jakými způsoby lze SHK provádět (papírový a elektronický sběr) na veřejných, ale i soukromých školách, a jaké jsou výhody a nevýhody těchto forem. Posluchači byli rovněž informováni o sociologických principech při výběru formy SHK, o metodice dotazování a motivaci při SHK (jak přimět studenty, aby dotazník vyplnili). Závěrečný blok čtvrtečního programu se věnoval doporučení, jak s výsledky SHK pracovat. Studenti rovněž prozradili, co od SHK oni sami očekávají, svůj názor na tuto problematiku představili i členové expertní skupiny týmu SHK při ACSA.

V pátek dopoledne byly poprvé oficiálně představeny výsledky celostátního projektu ACSA „Národní dotazníkové šetření studentů“, proběhla též panelová diskuze nad tématem „Kvalita ve vysokoškolském zákoně“. Zástupci studentů, pedagogů, vedení VŠ a MŠMT ČR debatovali o změnách této legislativní normy. Mezi účastníky se nacházela spousta nových tváří, těm jsme představili činnost ACSA a blíže je seznámili s našimi dvěma projekty – „Zelená univerzita“ a „Skupina mladých projektových manažerů“.

Na závěr účastníci schválili závěry, kterými se budou oni sami řídit. Shodli se zejména na tomto:

-          Za svou kvalitu je primárně zodpovědná každá VŠ sama. Je vždy potřeba vytvořit systém a ten provozovat. Do hodnocení je nutné zapojit akademickou komunitu a neustále budovat důvěru mezi všemi aktéry hodnocení. Za jednu z vhodných cest, jak toho dosáhnout, je považováno SHK.

-          Variabilita požadavků studentů na obsah vzdělávání je tak obrovská, že se učitel nikdy nemůže zavděčit všem – vedení škol tedy musí předem jasně deklarovat cíle vzdělávání a právě naplňování těchto cílů také hodnotit.

-          SHK by mělo být připraveno na základě metod projektového řízení, na VŠ by měl být vytvořen pracovní tým, který se bude SHK systematicky věnovat.

-          Je třeba se soustředit spíše na kvalitu sebraných dat, více, než na jejich kvantitu.

-          Klíčovým momentem úspěšnosti SHK je motivace, a to nejen studentů, ale také pedagogů a v neposlední řadě vedení, přičemž každou skupinu motivuje něco zcela odlišného. Významným stimulem je také vytvoření zdravého konkurenčního prostředí mezi jednotlivými VŠ, které je bude přirozeně nutit ke zvyšování kvality. Zásadním prvkem je dobrovolnost SHK.

-          Největší problém je vnímán v práci s výsledky SHK. Při hodnocení pedagogů je důležité, aby oni sami měli čas výsledky zpracovat nejdříve sami pro sebe – souvisí to opět s problematikou motivace, stejně tak je nutná jasná prezentace prováděných opatření.

-          SHK by mělo být jedním, nikoliv jediným podílem studentské účasti na samosprávě VŠ.

Oddych při náročném konferenčním programu zajistily společenský večer a výstava studentských organizací. Těší nás, že v soutěži o nejpodařenější panel zvítězila organizace složená ze studentů VUT v Brně – BEST Brno. Prezentaci všech 22 informačních panelů si návštěvníci Centra VUT v Brně mohou prohlédnout do 2. ledna 2007.

Velmi si vážíme toho, že ani zástupci VUT v Brně nenechávají naši konferenci bez povšimnutí. V letošním roce se na ni dostavilo 28 studentů, pedagogů, ale i nejvyšší představitel naší VŠ – rektor prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, který celou událost zaštítil svým jménem. Děkujeme a již nyní se těšíme na další ročník celostátní studentské konference.