Ohlédnutí za akademickým rokem 2006/2007

Přečtěte si, jaký byl pro ACSA předcházející akademický rok :-)

 

Akademické centrum studentských aktivit (dále ACSA) je organizací, která sídlí v Brně, působí však na celém území České republiky. ACSA vzniklo pod Vysokým učením technickým v Brně (dále VUT v Brně) již v roce 2002, jeho hlavním cílem se stalo pomáhat vysokoškolským studentům v oblastech, které se na školních přednáškách nevyučují. Obrátit se na nás mohou aktivní studenti, akademičtí senátoři a zástupci studentských organizací. Účastníci našich akcí za nejdůležitější činnosti ACSA považují organizování seminářů a konference, poskytování informací a kontaktů a podporu studentů v jejich společných aktivitách.

Uplynulý akademický rok byl pro ACSA plný pozitivních změn. Přestěhovali jsme se z budovy rektorátu VUT v Brně do nových prostor na ulici Rybkova, kde jsme vybudovali zasedací místnost pro konání odborných seminářů. Nabídka našich kurzů se v minulém období navýšila o tři, tzn. studenti, kteří chtějí pracovat ve svém akademickém senátu či studentské organizaci ještě efektivněji, se mohou vzdělávat již v 11 oborech. I tým ACSA se rozrostl, v současné době zde na plný úvazek pracuje šest zaměstnanců. Dokončili jsme některé dlouhodobé projekty v oblasti akademické samosprávy a vysokoškolského vzdělávání, jiné jsme díky prostředkům získaným od veřejných institucí mohli zahájit.

Studentská konference

Již pošesté loni ACSA v prostorách Centra VUT v Brně uspořádalo celostátní studentskou konferenci „Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách“. Studenti, představitelé vysokých škol i významných veřejných institucí se opět v hojném počtu sešly na neutrální půdě a diskutovali o tématu „Důležité momenty na študákově cestě“. Velmi si vážíme toho, že záštitu nad akcí převzal rektor VUT v Brně, prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA. Účastníci se, jak již název napovídá, věnovali významným okamžikům v životě studenta, přijímacími zkouškami počínaje, státnicemi a vstupem do praxe konče. Je příjemným zjištěním, že se konference stává událostí, se kterou představitelé vysokých škol počítají a hojně na ni vysílají svoje zástupce. Reprezentanti VUT v Brně byli na akci nepřehlédnutelní, neprojevili se pouze jako přednášející a diskutující, ale i jako zástupci studentských organizací, které jsou dnes již neodmyslitelnou součástí vysoké školy. Svou činnost na výstavě studentských organizací prezentovaly i organizace BEST BrnoStudentská komora Akademického senátu Fakulty stavební.

Odborné semináře

Za poslední rok uspořádalo ACSA 17 odborných seminářů. Naše kurzy jsou určeny aktivním studentům (členové akademických samospráv, studentských organizací, klubů, unií, časopisů) z celé republiky. Za sledované období je absolvovalo celkem 314 účastníků, z toho téměř 10 procent tvořili studenti VUT v Brně. Semináře se konaly na různých místech republiky (Praha, Ostrava), nejčastěji však zájemci o další vzdělání jezdili za námi do Brna, nejdříve do prostor Centra VUT v Brně a po přestěhování ACSA na Veveří do zcela nově vybudované zasedací místnosti. Zpětná vazba, kterou získáváme ve formě vyplněných dotazníků od všech účastníků, naznačuje, že považují naše akce za velmi prospěšné. S výroky „Seminář byl pro mě přínosný“ a „Forma, jakou byl seminář veden, mi vyhovovalo“ zcela souhlasilo 80 % všech respondentů.

Projektová činnost ACSA

V září minulého roku vyvrcholil mezinárodní projekt „Jak jsme na tom s Boloňou? aneb Boloňský proces očima studentských reprezentantů zemí V4“ vydáním dvojjazyčné publikace, která shrnula výsledky dvou projektů zabývajících se akademickými samosprávami v zemích V4 (publikace je k dispozici ve velkých a univerzitních knihovnách a v kanceláři ACSA). Lze říci, že námi získané poznatky byly prvními a stále zůstávají jedinými v této oblasti. Projekt byl spolufinancován Mezinárodním visegrádským fondem.

V uplynulém roce pokračovala činnost skupiny odborníků okolo projektu „Systematizace procesů studentského hodnocení kvality v České republice“. Nyní má tým, sestávající se ze zástupců Centra pro studium vysokého školství, vedení, pedagogů a studentů veřejných i soukromých vysokých škol, sociologa a psycholožky za sebou všech sedm pracovních jednání, které se vždy zabývaly jedním konkrétním tématem, mj. zveřejněním výsledků studentského hodnocení kvality výuky a využití výsledků v praxi. V současné době je připravována metodika, která bude ve formě publikace distribuována na všechny vysoké školy v ČR. Studenti se rovněž ještě letos mohou těšit na uspořádání pilotního semináře „Studentské hodnocení kvality“.

V zimním a letním semestru proběhla nejdůležitější část projektu „Národní dotazníkové šetření studentů“, tedy samotný sběr dotazníků. Do projektu byly zapojeny všechny veřejné vysoké školy, pět soukromých a jedna státní. Celkově se podařilo vysbírat přes 14 000 papírových dotazníků (mezi „sběrači“ byli i čtyři studenti VUT v Brně) a téměř 2 500 studentů vyplnilo dotazník v elektronické formě. To z projektu činí dosud rozsáhlejší šetření v oblasti studentského hodnocení kvality. Závěry, které popíší silné a slabé stránky českého vysokého školství, budou k dispozici na začátku nového akademického roku, ale již nyní vám můžeme prozradit, že výsledky budou více než zajímavé… Oba projekty zabývající se studentským hodnocením kvality by nemohly být realizovány bez podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Je staronovým poznatkem, že čeští studenti se v teoretických znalostech mohou klidně měřit se svými zahraničními kolegy. Dovednosti, které se ale na školách příliš neučí a ve kterých posluchači tedy výrazně pokulhávají, jsou schopnost týmové spolupráce a komunikace, schopnost prezentovat svoje názory, flexibilita, tudíž oblasti, které pokrývá znalost oboru projektové řízení. ACSA v loňském roce zahájila dlouhodobý projekt „Zavádění projektového řízení na vysoké školy v České republice“, který se snaží o rozšíření a zkvalitnění výuky projektového řízení a tím o zvýšení uplatnitelnosti českých studentů – absolventů – na trhu práce. V minulém akademickém roce se členové realizačního týmu, jehož součástí je i doc. Branislav Lacko, pedagog na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně, věnovali přípravě odborné publikace, která bude distribuována mezi pedagogy a studenty se zájmem o tuto problematiku.

ACSA se v minulém roce podařilo navázat spolupráci s Evropským sociálním fondem, díky němuž realizuje projekt „Zlepšování připravenosti studentů na vstup do praxe“. Jeho součástí je rozšíření a zlepšení stávajících a realizace nových seminářů a rovněž poradenství poskytované studentům.

Závěr

V právě končícím školním roce ACSA bezpochyby prokázalo, že je již neodmyslitelnou součástí akademického života v České republice. To mj. dokazuje Cena Jana Opletala, jejímž laureátem se v roce 2006 stal vedoucí ACSA, Ing. Jaroslav Švec. Toto ocenění se každoročně předává tomu, kdo se významně zasloužil o rozvoj akademické samosprávy.

Studenti se mohou na našich aktivitách podílet nejen jako účastníci odborných seminářů a studentské konference. Počítáme s nimi i při našich každodenních činnostech, jako jsou realizace projektů, ale i chod kanceláře. Spolupracujeme se studenty informatiky, designu, psychologie, managementu a mnoha jiných oborů. Vysokoškolským studentům takto ACSA umožňuje získat potřebné zkušenosti a možnost seberealizace.

Zaujaly Vás tyto informace? Chcete se o našich aktivitách dozvědět více? Máte zájem s námi spolupracovat? Potřebujete poradit? Obraťte se na nás, veškeré potřebné informace naleznete na www.acsa.vutbr.cz. Přejeme Vám prázdniny plné skvělých zážitků, ale i odpočinku před náročným školním rokem.