Odborný seminář výzkumného centra SIX při FEKT VUT v Brně

Odborný seminář výzkumného centra SIX
při FEKT VUT v Brně

Výzkumné centrum senzorických, informačních a komunikačních technologií (SIX) při
Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně pořádalo 20. ledna
2011 setkání výzkumných týmů s partnerskými firmami. Ředitel Centra SIX prof. Dr.
Ing. Zbyněk Raida zodpověděl následující otázky, přibližující toto setkání.
Na jaká výzkumná témata se SIX soustřeďuje?
Centrum SIX se soustřeďuje na výzkum komunikačních a informačních systémů a jejich
komponentů. Pozornost je zaměřena zejména na komunikační služby, s jejichž provozováním
se počítá v doposud nevyužívaných, perspektivních kmitočtových pásmech.
SIX společnými silami budují ústav radioelektroniky, ústav telekomunikací, ústav
mikroelektroniky a ústav fyziky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií. Tyto
čtyři ústavy realizují ročně výzkumné projekty za více než 150 milionů korun, což je téměř
60 % finančního objemu výzkumu celé fakulty. Všechny čtyři ústavy mají vysoce rozvinutou
spolupráci s průmyslovými partnery z oblasti slaboproudé elektrotechniky. Odborné zaměření
těchto ústavů si je velmi blízké, takže SIX jim umožní prohloubit stávající úroveň spolupráce.
O jaké setkání přesně šlo?
Lednem končí první půlrok realizace Centra senzorických, informačních a komunikačních
systémů (SIX). Abychom prohloubili spolupráci mezi ústavy, jež Centrum SIX společně
založily, a abychom podpořili společné aktivity Centra SIX a partnerských firem, připravili
jsme seminář, na němž jsme se vzájemně informovali o společných výzkumných a odborných
aktivitách.
Kolik účastníků se semináře zúčastnilo?
Semináře se zúčastnili zástupci téměř 10 partnerských firem, členové Rady centra, členové
Vědeckého poradního sboru Centra a příznivci Centra SIX. Za příznivce Centra pokládáme
akademické pracovníky a doktorandy, kteří uvažují o zaměstnání v centru po dokončení
realizační fáze v prosinci 2012. Celkem seminář navštívilo okolo stovky účastníků.
Jsou plánována i další odborná setkání?
Semináře budou pokračovat ve stejném duchu. Vývoj na univerzitě i ve firmách jde rychle
dopředu, takže vzájemná informovanost je nezbytná. Navíc nám semináře umožňují
představit se novým, potenciálním partnerům centra.
Jaké výsledky přineslo toto setkání?
Všichni chápeme seminář jako první krok směrem k intenzivní spolupráci ve výzkumu, která
přinese prospěch jak partnerským firmám, tak Centru i jednotlivým dílčím výzkumným
týmům. Podle reakcí účastníků se tento první krok povedl, takže všichni společně přemýšlíme
o tom, jak budeme stávající spolupráci dále rozvíjet.
Jaké aktivity nyní budou následovat?
První pololetí každého kalendářního roku je charakteristické přípravou návrhu projektů,
finančně podporovaných Grantovou agenturou ČR, Technologickou agenturou ČR,
Ministerstvem průmyslu a obchodu a dalšími národními poskytovateli. Jedním s cílů semináře
bylo vzájemně se inspirovat při přemýšlení o nových společných výzkumných tématech a spolupracovat při přípravě nových výzkumných projektů.
Novým mediálním partnerem centra SIX se stal časopis Sdělovací technika, co od tohoto
zajímavého partnerství očekáváte?
S časopisem Sdělovací technika spolupracujeme dlouhodobě. V časopise publikujeme
popularizační články z aktuálních oblastí komunikační techniky. Časopis na oplátku
informuje o Centru SIX a jeho aktivitách. Spolupráci podporujeme a velmi si jí vážíme.