Celostátní studentská konference „Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách 2008“

Není Vám lhostejné životní prostředí, které Vás obklopuje? Chtěli byste třídit odpad, ale postrádáte na své univerzitě třídící místa a nádoby? Rádi byste jezdili  do školy na kole, avšak neexistuje místo, kde by se kolo dalo bezpečně zaparkovat?

Již  osmým rokem  pořádá  Akademické  centrum  studentských  aktivit  (dále  ACSA)  celostátní studentskou  konferenci  „Současná  úloha  a  postavení  studentů  na  vysokých  školách“,  tentokrát  s podtitulem  „Ekologická  stopa  českých  vysokých  škol  –  dinosaurus  nebo  kolibřík?“.  Letošní  ročník  se  koná  ve  dnech  27.  –  28.  listopadu  2008,  tradičně  v Centru  VUT  v Brně.  Záštitu  nad  touto  významnou  událostí  akademického  roku  převzal  rektor  VUT  v Brně prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA.

Akce  každoročně  přivítá  přes  160  účastníků  –  studentů,  členů  pedagogického  sboru, zástupců  vedení  vysokých  škol,  ale  i  reprezentantů  veřejných  institucí  z akademické  sféry  – MŠMT  ČR,  Rady  vysokých  škol  a  její  Studentské  komory,  členy  skupiny  Bologna  Experts  aj. Konference  však  není  jen  pouze  blokem  přednášek,  prezentací  a  diskuzí,  vyskytuje  se  zde prostor i pro neformální setkání a kulturní program.

Jak  již  podtitul  konference  napovídá,  letos  jsme  se  rozhodli  věnovat  tématu,  které  se  svojí podstatou  a  důležitostí  týká  nás  všech.  Jsme  si  vědomi  toho,  že  akademická  sféra  vzdělává a vychovává  budoucí  politiky,  manažery,  odborníky,  vědce  a umělce,  přičemž  všichni  tito  lidé se  v  budoucnu  mohou  podílet  na  rozhodování  o  dalším  směřování  „svých“  firem  a organizací či  celé  společnosti.  Jejich  postoje  mohou  ovlivnit  mnoho  lidí,  se  kterými  přijdou  během profesní  dráhy  do  styku.  Lze  tedy  předpokládat,  že  pokud  během  studia  na  VŠ  budou považovat  za  normální  chovat  se  šetrně  k životnímu  prostředí  a uvědomovat  si  dopady  své činnosti  na  něj,  budou  tyto  návyky  a postoje  účinně  přenášet  i do  okolní  společnosti.  Proto pokládáme  za  velmi  důležité,  aby  se  VŠ  zapojily  do  systému  environmentálního  vzdělávání, výchovy a osvěty. Do budoucna by i v ČR měly vysoké školy převzít vedoucí roli v prosazování udržitelného rozvoje, podobně jako v jiných vyspělých evropských zemích.

Studenti  rovněž  mohou  představit  své  aktivity  na  pravidelné  výstavě  studentských organizací,  která  se  každoročně  setkává  s živým  zájmem  nejen  účastníků  konference,  ale i návštěvníků  rektorátu  VUT  v Brně.  Na  majitele  tří  nejpodařenějších  vystavovacích  panelů čekají zajímavé ceny.

Pořádání  konference  se  stalo  důležitou  činností  Akademického  centra  studentských  aktivit, organizace,  která  se  zaměřuje  na  vzdělávání  a  zvyšování  kompetencí  aktivních vysokoškolských  studentů  ‐  akademický  senátorů,  členů  studentských  organizací.  Akce  by nemohla  vzniknout  bez  podpory  Ministerstva  školství,  mládeže  a  tělovýchovy  ČR,  Vysokého učení  technického  v Brně  a  skupiny Bologna  Experts.  Další  informace  o  akci,  včetně možnosti přihlašování, naleznete na webových stránkách www.acsa.vutbr.cz.

Věříme,  že  se  konference  zúčastní  lidé,  kteří  mají  zájem  podpořit  udržitelný  rozvoj  na českých  vysokých  školách.  Doufáme,  že  závěry  na  akci  přijaté  se  stanou  pravidelnou součástí života  členů  akademických  samospráv,  studentů,  pedagogů  a  vedení  vysokých  škol,  kteří svojí činností mohou podpořit environmentální chování českých vysokých škol.

 

Kontaktní osoba:  Ing. Veronika Kalová 
tel.:       541 145 257 
fax:      541 145 255 
e‐mail:      kalova@acsa.vutbr.cz  
web:      www.acsa.vutbr.cz